Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.III reindustrializacja EuropySprawozdawca R. Butikofer: Komunikat KE z października 2012 roku definiuje nowe podejście do procesu reindustrializacji. Mówi się tam o Europejskiej polityce przemysłowej zamiast Polityce przemysłowej Europy, co jest znaczącą różnicą w podejściu do wspólnych założeń i podstawowych zasad. Głównym celem dla całej Wspólnoty powinno być zatem wzmocnienie przemysłu w Europie. KE proponuje w tym względzie promowanie tzw. polityki przekrojowej, nie podzielonej na filary, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Szczególny nacisk powinien zostać położony na wydajność, efektywność i ekspansję technologiczną. Ważnym aspektem będzie tu wzięcie pod uwagę wszelkich opinii ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tak by oczekiwania wszystkich spotkały się w jednym punkcie. Warto prowadzić dyskusję w sprawie jasnego finansowania, kwalifikacji i kapitału ludzkiego, zaś na reindustrializacji przemysłowej mogłyby najbardziej skorzystać kraje południa Europy.

P. Rubig: Współczesna Europa potrzebuje innowacyjnych propozycji i najlepszych rozwiązań, aby na nowo stać się potęgą przemysłową, z dużym rynkiem nowych miejsc pracy. Całość działań musi być przemyślana i mieć charakter ewolucyjny. Podstawowe kwestie do dyskusji to: konkurencja i nadprodukcja w przemyśle. Na oczach Europy rosną nowe potęgi przemysłowe, które wkrótce ją prześcigną. Wiele państw członkowskich uwikłanych jest we wzajemnych sporach na płaszczyźnie gospodarczej, co bardzo często uniemożliwia podjęcie szybkich i wspólnych decyzji, wtedy kiedy są najbardziej potrzebne. Znakomitym przykładem jest tu brak konsensusu w kwestiach energetycznych. Poszczególne państwa nie mogą być jednocześnie dla siebie konkurentami i partnerami. Trzeba sforsować te bariery i dążyć do europejskiego porozumienia w sprawie przemysłu. Warto też wspierać innowacyjność i całkowicie zmienić podejście do zagadnienia tajemnicy przemysłowej. W sposób pilny, należy również zająć się zasadami w sprawie publikowania i ujawniania zgodnie z zaleceniami KE – badań, które były finansowane przez UE, eliminując przy okazji niedoskonałości legislacyjne, które skrzętnie wykorzystują inni, skutecznie obniżając konkurencyjność Europy.

J.A. Barea: W zakresie reindustrializacji Europy, konieczne jest opracowanie kryteriów horyzontalnych zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w oparciu o energię i logistykę. W aspekcie konkurencji, potrzeba łączenia innowacyjności i tradycyjnych modeli produkcji. Niezbędne są także ciągłe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, uznawanie tytułów, na co należy zagwarantować w unijnym budżecie odpowiednie środki finansowe. Reindustrializacja, to także konieczność wyjścia z kryzysu przez krótko, średnio i długoterminowe planowanie.