Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważoności cz.I reindustrializacja EuropySprawozdawca T.Cymański: Aspekt reindustrializacji Europy jest bardzo ważny.Należy mieć na uwadze znaczenie kosztów energii dla przemysłu oraz wskazane w komunikacie Komisji rosnące różnice w cenach energii pomiędzy Europą a innymi krajami uprzemysłowionymi. Szereg przepisów europejskich w zakresie energetyki i zmian klimatu negatywnie wpływa na konkurencyjność przemysłu europejskiego, zmniejszając jego atrakcyjność inwestycyjną. W promowanej strategii przemysłowej należy położyć nacisk na dostęp do tanich źródeł energii poprzez ich dywersyfikację i dostęp do źródeł niekonwencjonalnych. Wspieranie przemysłu, który coraz bardziej ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko, będzie skuteczne jedynie pod warunkiem utrzymania środków ochrony przed zjawiskiem ucieczki emisji. Wspieranie konkurencyjności powinno dotyczyć wszystkich sektorów przemysłowych, dlatego też wzywa się do przestrzegania zasady proporcjonalności przy kształtowaniu takich instrumentów rynkowych jak ekoprojekty, oznakowanie ekologiczne, czy zamówienia publiczne.

J.Leinen: To sprawozdanie nie ma szans uzyskać akceptacji większości w Komisji ENVI. Założenia sprawozdania są sprzeczne z wieloletnią pracą w Komisji Ochrony Środowiska. W ciągu lat zdano sobie sprawę, że przyszłość leży w Europie, która bardzo rozsądnie gospodaruje surowcami, która ucieka się do zielonych technologii, której potrzeba szeregu inwestycji. Należy przerobić ten projekt sprawozdania. Ceny, koszty, konkurencyjność są to obszary w których doszło do dużych zmian. Nasza strategia na przyszłość nie może polegać na tym by zarzucić teraz walkę ze zmianami klimatu i ochroną środowiska.

B.Eichout: Potrzeba wielu poprawek do tego sprawozdania, będą one fundamentalnie inne od przesłania sprawozdawcy. Wszyscy zgadzają się, iż potrzeba ochrony przemysłu w Europie. Powinno zastanowić się jaka jest silna strona Europy. Mamy starzejące się społeczeństwo i tego nie da się zmienić. Wzrost gospodarczy będzie niższy niż w Chinach czy Indiach. Europa jest regionem, który w dużej mierze jest uzależniony od surowców z zewnątrz. Jeśli spojrzeć na przyszłość Europy to nie mamy tak wielu aspektów w których możemy być konkurencyjni.

Reindustrializacja Europy - zmiany w przemyśle

Reindustrializacja Europy – zmiany w przemyśle

Innowacje są kluczowym aspektem konkurencyjności dla Europy. Posiadamy nadprodukcję stali. Jedyny sektor w którym Europa ma potencjał wzrostu to farmy wiatrowe.